Mede-auteurschap of co-auteurschap

Samenwerking bij de creatie is mogelijk. Wanneer verschillende auteurs samen werken aan hetzelfde werk, is er sprake van mede-auteurschap of co-auteurschap. Bv. twee scenarioschrijvers schrijven samen voor een film, een componist en tekstschrijver maken samen een lied, twee beeldhouwers ontwerpen een kunstwerk.

Om als co-auteur beschouwd te worden, moet het gaan om een samenwerking bij de schepping van het werk en er moet een wezenlijke bijdrage geleverd worden tot het gemeenschappelijke werk. Een model dat poseert voor een schilder zal bijvoorbeeld niet als co-auteur kunnen worden beschouwd.

Samenwerkingsovereenkomst opstellen

Wanneer men als co-auteur met anderen meewerkt aan een kunstwerk, is het aan te raden om een overeenkomst op te stellen tussen de verschillende auteurs. Deze samenwerkingsovereenkomst bepaalt wie de co-auteurs zijn en bepaalt eenieders aandeel in het gemeenschappelijk werk in functie van hun respectievelijke inbreng. In deze overeenkomst kunnen de auteurs ook de samenwerkingsregels bepalen, de verdeelsleutels voor de vergoeding en auteursrechten, de mogelijkheid voorzien om al dan niet de samenwerking stop te zetten en de gevolgen hiervan, de mogelijkheid tot exploitatie van het werk omschrijven en de procedure bepalen wanneer er namaak of plagiaat van het werk wordt vast gesteld. Modellen van samenwerkingsovereenkomsten kunnen worden verkregen bij de auteursverenigingen.

De auteurswet stuurt in de eerste plaats aan op een overeenkomst tussen de verschillende co-auteurs.

Bij gebrek aan overeenkomst

Indien er geen overeenkomst werd opgesteld, kan men terug vallen op de regels van de auteurswet. Zij maakt hierbij een onderscheid tussen splitsbare en onsplitsbare medewerking 7.4.4. Splitsbare of deelbare medewerking Dit is het geval wanneer de individuele prestatie van de verschillende auteurs duidelijk te onderscheiden is.

Voorbeelden: een boek met afzonderlijke bijdragen van verschillende auteurs of een tekenaar en tekstschrijver van een stripverhaal.

In eerste instantie regelt men de relatie tussen de co-auteurs het beste in een overeenkomst. Bij gebrek aan overeenkomst bepaalt artikel 5 van de Auteurswet dat eenieder het auteursrecht uitoefent voor de afzonderlijke exploitatie van de eigen creatie maar deze exploitatie mag het gemeenschappelijke werk niet in gedrang brengen. De tekenaar van het stripverhaal zou bijvoorbeeld een afzonderlijk boek kunnen uitbrengen met de tekeningen zonder bijpassende tekst op voorwaarde dat deze afzonderlijke exploitatie het gemeenschappelijke werk niet in gedrang brengt.

Onsplitsbare of ondeelbare medewerking

Hiervan is sprake wanneer de bijdragen in het werk zijn versmolten en de individuele bijdrage aan het werk niet meer te herkennen is.

In eerste instantie regel je ook hier de relatie tussen de co-auteurs het beste in een overeenkomst.

Bij gebrek aan overeenkomst bepaalt artikel 4 van de Auteurswet dat er geen afzonderlijke uitoefening van de rechten mogelijk is zonder toestemming van de andere(n). De rechten moeten samen uitgeoefend worden. Elke auteur heeft als het ware een vetorecht t.o.v zijn of haar co-auteurs voor de exploitatie van het gemeenschappelijk werk. In geval van onenigheid beslist de rechtbank. Elke auteur kan wel afzonderlijk optreden tegen namaak en voor zijn deel schadevergoeding vorderen.

Linken