Beginpagina / Home_nl / FAQ: uw vragen over uw auteursrechten / Wat doen beheersvennootschappen? / Welke rechten worden collectief beheerd? Door wie?

Doorgifte via kabel

Onze auteurswet kent de uitoefening van één welbepaald recht uitdrukkelijk en uitsluitend toe aan beheersvennootschappen, met name het recht de gelijktijdige, ongewijzigde en integrale doorgifte via de kabel van werken en prestaties toe te staan. Individuele auteurs kunnen hun rechten niet uitoefenen bij de kabelmaatschappijen. Zij moeten hiervoor een beroep doen op de tussenkomst van beheersvennootschappen.

Vergoedingsrechten/wettelijke licenties

De uitoefening van bepaalde vergoedingsrechten van de wettelijke licenties werd eveneens afhankelijk gemaakt van de tussenkomst van beheersvennootschappen. Van een vergoedingsrecht is er sprake wanneer de auteur voor een welbepaald gebruik geen toestemming meer hoeft te geven om dat dit gebruik onder de uitzonderingen valt (hierover vind je meer uitleg bij "wat zijn de uitzonderingen op de vermogensrechten van de auteur?"), met name:
• de thuiskopierechten voor de auteurs, de uitvoerende kunstenaars en de producenten van fonogrammen en van audiovisuele werken. De inning en verdeling aan de verschillende beheersvennootschappen (auteurs, producenten, uitvoerende kunstenaars) gebeurt door Auvibel (www.auvibel.be);
• de reprografievergoeding voor de auteurs en uitgevers. De inning en verdeling aan de verschillende beheersvennootschappen (auteurs, uitgevers) gebeurt door Reprobel (www.reprobel.be);
• de leenrechtvergoeding voor de auteurs, uitgevers, de uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen en van audiovisuele werken. De inning en verdeling aan de verschillende beheersvennootschappen (auteurs, uitgevers, producenten, uitvoerende kunstenaars) gebeurt door Reprobel (www.reprobel.be);
• de inning van de digitale rechten ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek en de inning voor de reproductie en mededeling van databanken.

Volgrecht

Een specifiek vergoedingsrecht voor werken van grafische of beeldende kunst is het volgrecht (zie 9. Wat is het volgrecht?). Sabam en Sofam zijn de beheersvennootschappen die gemachtigd werden om het volgrecht te innen en te verdelen. Meer info vind je op www.volgrecht.be.

Collectieve organisatie van individuele exploitaties van de werken van hun leden

De beheersvennootschappen oefenen ook andere rechten uit met betrekking tot de exploitatie van de werken van hun leden: bijvoorbeeld het sluiten van algemene contracten met de gebruikers, zoals de televisiezenders, bioscoopzalen, theaters, discotheken, … Op basis van een vooraf onderhandeld bedrag, verlenen de beheersvennootschappen de gebruiker de toestemming om de werken van hun leden te gebruiken onder de voorwaarden die beschreven worden in de overeenkomst. Deze mogelijkheid tot het onderhandelen van algemene contracten wordt hen door artikel 71 Auteurswet toegekend.

Buitenlandse auteursverenigingen

Het sluiten van wederkerigheidsovereenkomsten met buitenlandse auteursrechtenverenigingen om de Belgische auteurs ook in het buitenland te vertegenwoordigen of buitenlandse auteurs in België, is een andere troef van het collectief beheer.

Linken