ETHISCH HANDVEST UITGEWERKT DOOR SACD, SCAM EN SOFAM

Ons gezamenlijk project bestaat erin om tegen een redelijke prijs meer bronnen aan te boren, de auteurs en de gebruikers van de repertoires van SACD, Scam en SOFAM krachtigere middelen en performantere diensten te bieden, en dit alles in een context van veelzijdige activiteiten die steeds meer Europees of zelfs mondiaal wordt.

Dit project is gebaseerd op onze ethiek van auteursvennootschap, die betrouwbaarheid en duidelijkheid voorstaat. De voornaamste pijlers die door de drie vennootschappen opnieuw bevestigd werden zijn de volgende:

De auteurs van de Algemene Vergadering en de Raad stellen de doelstellingen op en controleren de uitvoering van die doelstellingen. Het onthaal van de auteurs gebeurt in overeenstemming met hun professionele, culturele en talige identiteit. Onze werking en onze diensten worden aangepast aan hun projecten, zonder evenwel de algemene doelstellingen uit het oog te verliezen.

We staan ten dienste van de gebruikers van onze repertoires. Onze werking en onze diensten worden aangepast aan hun projecten, met respect voor de auteursrechten. We geven voorrang aan collectieve overeenkomsten met de gebruikers van de repertoires. De tarieven en de procedures streven de grootste duidelijkheid na, met bijzondere aandacht voor kleine exploitaties. We trachten conflicten en geschillen te vermijden.

Bij collectief beheer worden de verdelingen van de rechten – ook de voorlopige – binnen de 12 en 18 maanden na uitzending of verspreiding voltrokken. Ze worden vergezeld van een duidelijke verantwoording. Bij individueel beheer wordt deze periode met twee maanden ingekort.

Het beheer moet zo performant en eigentijds mogelijk zijn, binnen de mogelijkheden van het budget. Het personeel moet professioneel, gedreven en gekwalificeerd zijn. De netto-onkosten (na aftrek van de terugbetaling van onkosten en toekenning van financiële middelen) mogen, behoudens uitzonderlijke gevallen, de 15 % van de normale jaarlijkse inningen niet overschrijden. Dit percentage mag in bepaalde sectoren stijgen tot 20%, als de opvolging van de dossiers meer tijd en personeel vergt.

We houden rekening met de internationale dimensie van de repertoires en de exploitaties. We geven voorrang aan samenwerkingsverbanden met de verschillende afdelingen van SACD en Scam (Frankrijk, Luxemburg, Canada) en met de zusterverenigingen die ons de vertegenwoordiging van hun auteurs toevertrouwd hebben.

Meer informatie

Linken