In haar nieuwsbrief van februari berichtte VAV dat niet alle auteurs hun leenrechten mochten ontvangen in 2011. Het betreft de bedragen die Reprobel in 2011 uitkeerde voor de gebruiksjaren 2007 en 2008.

Wij willen er van onze kant graag op wijzen dat

1. de auteurs van SACD-Scam hun leenrechten reeds ontvingen in september 2011;

2. de vergoedingen voor 2007/2008 na veel moeilijkheden door Reprobel werden ontvangen van gemeenschappen en bibliotheken - dit verklaart het laattijdige doorstorten van de vergoedingen voor de gebruiksjaren van 2007 en 2008.

We willen u bovendien informeren over de actieve betrokkenheid van SACD-Scam-SOFAM in de verschillende debatten die worden gevoerd met het oog op de hervorming van het Koninklijk Besluit over de vergoeding van auteurs en uitgevers voor het leenrecht. Ze verdedigen er een vooruitstrevende visie die literaire auteurs een stabiele bron moet aanreiken die hen in staat stelt hun werkzaamheden voort te zetten binnen de huidige digitale evoluties. Het komt erop aan een kwalitatieve openbare bibliotheek te verdedigen met de nodige ruimte voor Belgische werken in alle categorieën, waar een billijke vergoeding tegenover staat. De vergoeding voor openbare ontleningen stelt ook de uitgevers in staat het hoofd te bieden aan de digitalisering en piraterij.

De onderhandelingen worden op een hoog tempo gevoerd, in een budgettair bijzonder penibele context. In deze context is het zaak om de beheersvennootschappen en vakverenigingen op hun verantwoordelijkheden te wijzen; de solidariteit binnen de keten van de boekensector is van primordiaal belang - niet in het minst de solidariteit onder de auteurs, en dit ongeacht hun lidmaatschap.

De bedragen die vandaag verdeeld worden zijn volstrekt onvoldoende om auteurs en uitgevers te compenseren voor de zestig miljoen ontleningen die jaarlijks gebeuren in België.

Het symposium dat in december door Scam-SACD-deAuteurs werd georganiseerd in samenwerking met de Vlaamse Auteursvereniging en Stichting Lira heeft uitgewezen dat de vergoedingen van de Vlaamse auteurs moet opgetrokken worden tot op het niveau van de vergoedingen in Nederland.