Beginpagina / Home_nl / Dossiers / Institutionele standpunten

 • 2012

  November

  Alarm: mogelijke belastingsverhoging van 66% op auteursrechten
  datum 29 november 2012
  Tijdens het recente begrotingsoverleg heeft de regering beslist om de roerende voorheffing op auteursrechten te verhogen van 15% naar 25% en dit zonder enige vorm van overleg met de (...)

  Tijdens het recente begrotingsoverleg heeft de regering beslist om de roerende voorheffing op auteursrechten te verhogen van 15% naar 25% en dit zonder enige vorm van overleg met de sector.

  SACD, Scam, deAuteurs en Sofam hebben samen met de scenaristengilde, de unie van regisseurs, de acteursgilde, de Vlaamse auteursvereniging, Unizo, Sabam en de vereniging van journalisten aangedrongen op een spoedoverleg bij de Eerste Minister en de Minister van Financiën.

  De creatieve sector wil hen duidelijk maken dat deze belastingverhoging van 66% verregaande gevolgen zou hebben voor 90% van alle auteurs, nl. alle auteurs die minder dan 14.000 euro auteursrechten per jaar verdienen. Wij hopen dat de regering deze maatregel nog kan terug schroeven en haar verantwoordelijkheid neemt in het belang van de creatieve sector.

  Blijkbaar is dit niet het enige slechte nieuws dat auteurs deze week mochten incasseren. Uit goede bron vernamen we dat de regering er ook zou aan denken om de forfaitaire kostenaftrek (de forfaitaire kostenaftrek bedraagt nu 50% voor de inkomsten t/m 14.400 euro en 25% voor de inkomsten vanf 14 .400 t/m 28.800 euro) af te schaffen evenals het onderscheid tussen inkomsten uit auteursrechten van minder dan 53.000 euro (beschouwd als roerende inkomsten en verschillend belast) en de inkomsten boven deze grens die als beroepsinkomsten worden gekwalificeerd.

  Dit zou de doodsteek betekenen van de hervorming van 2008 die nochtans werd gestemd door alle partijen die vandaag de meerderheid uitmaken van de regering en de deur opnieuw open zeten voor complete onzekerheid over de de fiscale kwalificatie van auteursrechten.

  De 10.000 leden van SACD, Scam, deAuteurs, Sofam en de gildes kunnen niet toelaten dat de regering terugkomt op de verduidelijking van het belastingregime van auteursrechten die zij in 2008 heeft gecreëerd in het voordeel van de auteurs.

  Deze maatregelen zijn nog moeilijker te vatten daar er reeds overal in het land zwaar dreigt gesnoeid te worden in het budget “Cultuur”.

  Moet men er nog eens op hameren dat de kunstensector een sector is die werk creëert (de investeringscoëfficiënten in deze sector liggen heel hoog) en tevens toekomst schept in de informatiemaatschappij ? Ons land beschikt over een opmerkelijke artistieke know-how op wereldvlak. De duizenden betrokken auteurs begrijpen niet waarom inkomsten afkomstig uit octrooien, waarvan enkele vennootschappen genieten, meestal multinationals, slechts aan 6,80% belast worden.

  Een dergelijke oneerlijke behandeling is ronduit schandalig ! Wij vragen dat de regering terugkomt op haar voorstellen. Wij herinneren eraan dat auteursrechten geen rente zijn voor een kunstenaar maar een noodzakelijke vergoeding die meestal onmiddellijk opnieuw wordt geïnvesteerd in toekomstige creaties.

 • Maart

  Auteursrechten en openbare bibliotheken
  datum 15 maart 2012
  Communiqué - digitalisering, billijke vergoeding van de auteurs, toekomst van de openbare bibliotheken: tijd voor dialoog in plaats van controverse

  Digitalisering, billijke vergoeding van de auteurs, toekomst van de openbare bibliotheken: tijd voor dialoog in plaats van controverse

  De Federale Regering zal binnenkort beslissen over een nieuw koninklijk besluit over de leenrechtvergoeding van auteurs en uitgevers; deze herwerking van een KB uit 2004 kwam er na een veroordeling van het Europese Hof van Justitie. Het kan geen toeval zijn dat deze controverse in de pers verschijnt net op het moment wanneer minister Vande Lanotte zich voorbereidt op een besluit in deze gevoelige kwestie. SACD, Scam en SOFAM herinneren aan hun toezegging om een uitoefening van het auteursrecht, in dialoog met de gebruikers en in overleg met de overheid.

  De beheersvennootschappen SACD, Scam en SOFAM, die auteurs van de verschillende betrokken genres vertegenwoordigen, zijn nauw betrokken bij deze besprekingen met de dienst intellectuele eigendom van de FOD Economie.

  Deze onderhandelingen onder leiding van het kabinet-Vande Lanotte, waarbij ook de Gemeenschappen betrokken zijn, trachten een compensatieregeling vast te stellen die meer zekerheid biedt en transparanter is dan de huidige. De onderhandelingen verlopen sereen, constructief en met respect voor de belangen van alle partijen.

  Zoals reeds bij aanvang van de discussie door ons werd voorgesteld, zal het nieuwe KB ons in staat stellen de vergoeding te berekenen aan de hand van objectieve parameters (grootte van de collectie, aantal ontleningen), om de sommen budgetteerbaar te maken en daarmee het beheer voor de bibliotheken te vereenvoudigen , maar ook om de vergoeding op te trekken tot een niveau vergelijkbaar met Nederland, Frankrijk en Duitsland en rekening houdend met de culturele realiteit.

  Wat betreft de andere inningen van SACD, Scam en SOFAM bij openbare bibliotheken: deze zijn op maat en gebeuren uitsluitend op verzoek van de auteur én in overeenstemming met de desbetreffende bibliotheken.

  De vennootschappen binnen het Huis van de Auteurs staan erop het auteursrecht uit te oefenen vanuit een redelijke benadering, in dialoog met de gebruikers van het repertoire en niet zonder voorafgaand overleg met de overheid, aangezien het gaat om een openbare activiteit.

  Zij herhalen dat de auteurs hun auteursrechten nodig hebben om hun vak te blijven uitoefenen en nieuwe werken te creëren. Billijke vergoeding voor hun werk is daarbij een evidentie en een algemeen aanvaard principe.

  Het is dan ook zaak om te streven naar consensus in onze contacten met de bibliotheken en andere culturele instellingen, die vandaag onder grote druk staan.

  SACD, Scam en SOFAM herinneren er ook aan dat zij reeds in 2003 tijdens het overleg met de federale minister van Economie Charles Picqué hebben aangedrongen op een overlegscommissie tussen beheersvennootschappen en de openbare culturele instellingen. Deze suggestie werd gedeeltelijk overgenomen door het hoofd van het Federaal Wetenschapsbeleid, Philippe Mettens, die het uitstekende initiatief nam om een overleg te organiseren op het federale niveau, met name op het vlak van de digitalisering van het erfgoed.

  Luc Jabon, voorzitter van het Belgisch Comité SACD
  Alok Nandi, voorzitter van het Belgisch Comité Scam
  Firmin De Maître, voorzitter van de Raad van Bestuur SOFAM

  Voor meer informatie: Katrien Van der Perre, Directeur-generaal deAuteurs (kvanderperre sacd-scam.be)

Linken