Beginpagina / Home_nl / Wie zijn we / Solidariteit onder auteurs

ONZE AUTEURS, EEN BLIJK VAN SOLIDARITEIT

Solidariteit is een van de basiswaarden van onze beheersvennootschappen: deze vindt haar oorsprong in een tijd waarin een geïsoleerd auteur nauwelijks gewicht had tegenover de gebruikers van zijn werken. Ook vandaag nog is deze solidariteit een van de pijlers van de activiteiten van SACD en Scam.

Een democratisch beheer
SACD en Scam, coöperatieven zonder winstoogmerk, werden door en voor auteurs opgericht, met uitsluiting van elke andere rechthebbende (gebruiker, uitgever, producent, zender). Alle beslissingen met betrekking tot het beheer van de rechten (inning en verdeling, barema’s, statutaire afhouding,…) en tot de werking van de coöperatieven (administratie, investeringen, culturele actie, sociale fondsen,…) worden democratisch genomen door het Belgisch Comité, de Raad van Bestuur in Frankrijk en de Algemene Vergadering van de leden.

De macht van het getal
De principes van wederkerigheid en solidariteit gelden ook binnen het collectief beheer, wat een aantal mechanismes aanzienlijk vereenvoudigt. Bovendien kunnen SACD en Scam dankzij hun 75.000 leden bij hun onderhandelingen met een zender of kabeldistributeur grotere voordelen verkrijgen dan een individueel auteur.

Collectieve acties
Elk lid is solidair met de andere leden in de verdediging van hun rechten en belangen; dit voortdurende streven kan verschillende vormen aannemen:
- vertegenwoordiging bij verschillende instanties en instellingen, zowel in België als in het buitenland;
- politieke pleidooien voor de verbetering van de omstandigheden om te creëren;
- economische of juridische studies over de nieuwe vergoedingswijzen voor auteurs;
- juridische acties voor de erkenning van rechten die genegeerd worden;
- lobby’s bij Europese autoriteiten of andere internationale instanties;
- perscampagnes

Gepersonaliseerde begeleiding
Veel auteurs konden reeds gebruik maken van raadgevingen en hulp van andere auteurs van SACD en Scam die al meer geïntroduceerd zijn in de creatieve wereld of die nauw betrokken zijn bij de organisatie van Europese culturele evenementen. Zij op hun beurt vervullen de rol van mentor van nieuwe talenten, maken gebruik van beurzen of van een begeleidingsprogramma.

Sociale bijstand
SACD en Scam beschikken over een bijstandsfonds dat wordt gevoed vanuit specifieke afhoudingen en inkomsten uit het ’publieke domein’ in Frankrijk. Deze sociale hulpmiddelen worden met uiterste discretie toegekend aan auteurs in moeilijkheden die er beroep op willen doen.