Beginpagina / Home_nl / Actueel / De actualiteit van het auteursrecht / Kunstenaars in België : welk sociaal statuut?

Bestaat er een specifiek sociaal statuut voor kunstenaars?

Voor kunstenaars bestaat er geen bijzonder sociaal statuut naast dat van loontrekkende (met inbegrip van werkzoekende en begunstigde van het OCMW), zelfstandige en ambtenaar. Kunstenaars vallen dus onder één van die drie statuten, naargelang van het feit of ze gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst, aangesloten zijn bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen of met een statuut van ambtenaar door de Staat zijn tewerkgesteld.

Niettemin werden in de sociale wetgeving een aantal specifieke regels voor kunstenaars voorzien om te beantwoorden aan de bijzondere aard van de arbeidsvoorwaarden van kunstenaars, die veelal erg wisselvallig en onzeker zijn. De bijzondere bepalingen, inzonderheid met betrekking tot de werkloosheid, die onder het “statuut van kunstenaar” in de wetgeving zijn opgenomen, hebben tot doel om kunstenaars een betere sociale bescherming te bieden.

Lees meer: FAQ en 43 antwoorden in ons dossier (zie link hier rechts)

HET SOCIAAL STATUUT VAN DE KUNSTENAAR
- Bestaat er een specifiek sociaal statuut voor kunstenaars?
- Uitbreiding van het stelsel van de sociale zekerheid van de loontrekkenden tot de kunstenaars
- Wat houdt de vermindering van de werkgeversbijdragen in?
- Wat houdt de kleine vergoedingsregeling in?
- Welke kunstenaars vallen onder het « sociaal statuut van de kunstenaar »?
- Wat is een Sociaal Bureau voor Kunstenaars (SBK)?
- Kan het dat een loontrekkende bijdragen als zelfstandige moet betalen op de inkomsten van auteursrechten die hij ontvangt?
- Kan het dat echtgenoten van loontrekkenden bijdragen voor zelfstandigen moeten betalen op de inkomsten van de auteursrechten die zij ontvangen wanneer zij onder de sociale dekking van hun loontrekkende echtgeno(o)t(e) vallen?
- Zijn taaklonen (het cachet) van kunstenaars van toepassing op artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967?
- Welke auteursrechten zijn onderworpen aan de toepassing van artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967?

DE ZELFSTANDIGE KUNSTENAAR
- Wat betekent zelfstandig kunstenaar en welke zijn de gevolgen daarvan?
- Waarom kiezen voor het statuut van zelfstandige?
- Statuut van zelfstandige wanneer niet aan de voorwaarden van het statuut van kunstenaar is voldaan.
- Wat zijn de gevolgen van het statuut van zelfstandige?
- Welke sociale bijdragen moet een zelfstandige betalen?
- Heeft een zelfstandige recht op werkloosheidsuitkeringen?
- Verliest een werkzoekende die zelfstandig wenst te worden zijn recht op uitkeringen als hij daarna zijn zelfstandige activiteit opgeeft?

KUNSTENAARS EN WERKLOOSHEID
- Toegang tot de werkloosheidsuitkeringen: welke zijn de toegangsregels voor kunstenaars?
- Wat betekent een « passende dienstbetrekking » voor een kunstenaar?
- Welk is het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen en hoe evolueert dat door de tijd?
- Kan een werkloze een niet-bezoldigde artistieke activiteit uitoefenen?
- Mag een werkloze een bezoldigde artistieke activiteit in bijberoep - Wat houdt de « kleine vergoedingsregeling » in?
- Wat gebeurt er indien de artistieke activiteit een hoofd-beroep wordt?
- Wat gebeurt er wanneer de werkloze een artistieke activiteit uitoefent in het kader van een arbeidscontract of een statuut?
- Kan een werkloze bestuurder zijn van een handelsvennootschap of van een vzw die artistieke activiteiten beheert?
- Welke artistieke activiteiten moeten op de controlekaart worden aangeduid?
- Kan het dat een werkloze bijdragen als zelfstandige moet betalen indien hij artistieke activiteiten uitvoert?

KUNSTENAARS EN LOOPBAANONDERBREKING
- Kunnen auteursrechten worden gecumuleerd met de RVA-premie voor loopbaanonderbreking?

KUNSTENAARS EN PENSIOEN
- Heeft een kunstenaar recht op de uitkering van een pensioen?
- Mag een gepensioneerde een artistieke activiteit uitoefenen?
- Tot welk bedrag kan een gepensioneerde inkomsten ontvangen uit zijn artistieke activiteit?
- Wat met de andere activiteiten?
- Kan het dat een gepensioneerde bijdragen voor zelfstandigen moet betalen indien hij artistieke activiteiten uitvoert?

DE KUNSTENAAR EN DE BTW
- Wat betekent onderworpen zijn aan BTW?
- Is een kunstenaar onderworpen aan BTW?
- Wat betekent « vrijgestelde activiteiten »?
- Welke artistieke activiteiten zijn vrijgesteld van BTW?
- Welke artistieke verrichtingen zijn onderworpen aan BTW?

Linken