• Onvervreemdbaar;

• Duur: tot 70 jaar na de dood van de auteur ;

• Verschuldigd door de verkoper;

• In geval van openbare veiling van werken van beeldende kunst. Vanaf 1 november 2007 is het toepassingsgebied van het volgrecht verruimd tot ‘alle doorverkopen waarbij actoren uit de professionele kunsthandel betrokken zijn’ dus ook alle onderlinge verkopen verricht door de kunsthandel (veilinghuizen, kunstgalerijen, e-Bay, …). Er is wel een uitzondering voor promotieverkopen door galerijen opgenomen.

• Vergoedingsrecht dat toekomt aan de auteur (of rechtverkrijgenden) van een werk van beeldende kunst dat als een ’oorspronkelijke schepping’ is te beschouwen of van exemplaren van werken van beeldende kunst die volgens de beroepsgebruiken als dusdanig worden beschouwd (bv. etsen, gravures op beperkte oplage, genummerde litho’s). De betrokken werken zijn dus werken van grafische of beeldende kunst zoals afbeeldingen, collages, schilderijen, tekeningen, gravures, prenten, lithografieën, beeldhouwwerken, tapisserieën, keramische werken, glaswerk en foto’s. Deze werken dienen origineel te zijn in de zin van het volgrecht, namelijk: de werken die worden gecreëerd door de kunstenaar zelf en de werken die in beperkte hoeveelheid door de kunstenaar zelf worden gemaakt, of onder zijn verantwoordelijkheid. Deze exemplaren worden meestal genummerd of gehandtekend.

• Betreft een bepaald percentage op het bedrag in geval van verkoop bij toewijzing van werken van beeldende kunst die openbaar geveild worden, m.n. 4 % op de verkoopprijs (lineair tarief). Vanaf 1 november 2007 geldt de volgende tarifering (degressieve schaal van 4 % tot 0.25%):
- 4 % van het deel van de verkoopprijs t.e.m. 50.000 euro;
- 3 % van het deel van de verkoopprijs van 50.000,01 euro t.e.m. 200.000 euro;
- 1 % van het deel van de verkoopprijs van 200.000,01 euro t.e.m. 350.000 euro;
- 0,5 % van het deel van de verkoopprijs van 350.000,01 euro t.e.m. 500.000 euro;
- 0,25 % van het deel van de verkoopprijs boven 500.000 euro.Het maximumbedrag van het volgrecht mag evenwel niet hoger liggen dan 12.500 euro. (De wet van 25 juni 1921 bepaalde volgende tarieven: volgrecht vanaf een verkoopprijs van 1.000 fr met een progressief tarief van 2 % (schijf van 1.000 tot 10.000 fr), 3 % (schijf van 10.000 tot 20.000 fr.), 4 % (schijf van 20.000 tot 50.000 fr.) en 6 % voor werken met een verkoopprijs boven de 50.000 fr.) Om het volgrecht te berekenen, kan je de volgrechtcalculator gebruiken op www.volgrecht.be.

• Er is geen volgrecht verschuldigd indien de verkoopprijs lager is dan 2.000 euro.

• Er is geen volgrecht verschuldigd indien het werk rechtstreeks van de kunstenaar werd gekocht, indien het werk binnen de drie jaar wordt doorverkocht en de prijs van de doorverkoop kleiner of gelijk is aan 10.000 euro.

• Het verschuldigde bedrag wordt betaald aan de auteur of aan de vennootschap die belast werd met het beheer van de rechten. De beheersvennootschappen SOFAM en SABAM blijven belast met het beheer van het volgrecht.

• Het verschuldigde bedrag dient betaald te worden binnen de 3 maand na verkoop, en binnen deze periode geldt ook een verplichting tot kennisgeving. Vanaf 1 november 2007 geldt een onderscheid tussen doorverkopen die plaats vinden binnen en buiten het kader van een openbare veiling.
-Voor openbare veilingen moet de verkoper binnen de maand van de verkoop de auteur of zijn beheersvennootschap in kennis stellen van de verkoop en de volgrechten betalen binnen een termijn van 2 maanden na de kennisgeving.
-Voor de andere doorverkopen door professionele kunstenaars dient de kennisgeving van de verkopen te geschieden om de drie maanden, uiterlijk de 20ste dag na ieder kalenderkwartaal. Zij doen dit aan de hand van een daartoe bestemd formulier. De volgrechten moeten ook hier betaald worden binnen een termijn van 2 maanden na de kennisgeving. Beheersvennootschappen SABAM en SOFAM kunnen je verder helpen bij het vervullen van deze verplichtingen (www.volgrecht.been www.sabam.be).

• Na het verstrijken van de termijn van 3 maand worden de bedragen die niet konden worden uitgekeerd, betaald aan SOFAM en SABAM. Zij storten deze gelden op een gemeenschappelijke rekening en verdelen de aldus geïnde sommen onder elkaar in verhouding tot het bedrag aan volgrechten dat elk van hen tijdens het voorbije kalenderjaar heeft geïnd. Na verloop van drie jaar sedert de kennisgeving van de verkoop worden deze bedragen onder de rechthebbenden herverdeeld.

• Vanaf 1 november 2007 hebben de beheersvennootschappen het recht om inlichtingen op te vragen die noodzakelijk zijn om de inning en verdeling van het volgrecht veilig te stellen.

• Buitenlandse auteurs genieten volgrecht in België in geval van wederkerigheid in hun land ten voordele van de Belgische auteurs. Voor een indicatieve lijst van de landen verwijzen we naar www.volgrecht.be.

• De beheersvennootschappen zorgen voor een geactualiseerde lijst van de rechthebbenden die hen vrijwillig het beheer van het volgrecht hebben toevertrouwd, een lijst die wordt medegedeeld aan de vertegenwoordiger van de bevoegde Minister. Op schriftelijke aanvraag kan een kopie van deze lijst worden opgevraagd. De lijst wordt om de zes maanden bijgewerkt. De beheersvennootschappen zorgen ook voor de jaarlijkse publicatie in het Belgisch Staatsblad van de lijst van de rechthebbenden (of bij ontstentenis de identificatie: de lijst van de werken) waarvan de werken tijdens het vorig kalenderjaar aanleiding hebben gegeven tot het storten van het volgrecht op de gemeenschappelijke rekening.

Voor meer informatie omtrent het volgrecht verwijzen we je door naar www.volgrecht.be.

In dezelfde rubriek

Linken