Beginpagina / Home_nl / Actueel / De actualiteit van het auteursrecht / Eindelijk akkoord met Google - You Tube

De auteurs van SACD, Scam en ADAGP (grafische en plastische kunsten) zullen via hun auteursvennootschappen vergoed worden wanneer distributeurs of producenten hun werken op YouTube ter beschikking stellen – zoals reeds sinds twee jaar het geval is met Dailymotion.

Een nieuwe impuls dus voor de legale verspreiding van de repertoires van SACD, Scam en ADAGP via elektronische media.

In de praktijk

Met betrekking tot de internationale repertoires van SACD en Scam levert de overeenkomst aan YouTube een toestemming voor exploitatie op Frans grondgebied, in ruil voor de vergoeding voor de de werken die online beschikbaar gesteld worden (inclusief aan Belgische leden). Ook de auteurs van SOFAM zijn betrokken, via wederkerigheidsovereenkomsten met ADAGP.

Deze toestemming wordt echter pas verleend indien alle begunstigden van deze werken hun goedkeuring hebben gegeven. Het staat elke producent, uitgever, distributeur of houder van naburige rechten vrij om deze werken al dan niet openbaar te maken op het internet, rekening houdend met de regels rond de chronologie van de media.

Dit betekent dat het online zetten van een film of een televisiewerk door een internetgebruiker zonder de toestemming van de producent onwettig blijft. Google zal het nodige doen om dergelijke praktijken te voorkomen.

Het bedrag van de rechten die door Google worden overgemaakt (de onderhandelingen hierover hebben drie jaar geduurd) zullen worden verdeeld volgens verdeelsleutels die volop worden ontwikkeld. De barema’s zullen worden gevalideerd door de Raden van Bestuur van de drie vennootschappen en vervolgens goedgekeurd door de Algemene Vergaderingen; vervolgens zal de wettelijke procedure gevolgd worden. Te noteren valt dat de verdeling onder meer zal afhangen van de kwaliteit van de gegevens die Google zal verschaffen over het gebruik van de repertoires.

Creatie en het internet: de rol van collectief beheer

"Deze overeenkomst weerspiegelt het eigentijdse karakter van collectief beheer dat, meer nog dan andere beheersmodellen, een eerlijke en efficiënte vergoeding van de auteurs voor hun creaties verzekert, en dit voor alle dragers en bij de verspreiders die werken volgens de regels van het copyrightsysteem", aldus Pascal Rogard, directeur-generaal van SACD. "Deze doorbraak opent tal van perspectieven voor onze leden."

Een aantal gerenommeerde Franse kunstenaars hebben hun steun reeds uitgesproken: "Het is een akkoord dat het auteursrecht van Beaumarchais verzoent met de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe technologieën", zegt filmmaker Bertrand Tavernier.

Het engagement van YouTube

YouTube, een dochteronderneming van Google Inc., is het eerste videoplatform in de wereld. Het stelt mensen in staat miljoenen (al dan niet originele) video’s te bekijken in juridische omstandigheden die al lang op punt hadden moeten staan. YouTube en andere platformen (zoals Dailymotion) bieden een forum waar gebruikers kunnen discussiëren, informatie zoeken en andere filmmakers inspireren; makers van content en adverteerders kunnen er hun werken en reclameboodschappen verspreiden.

In 2009 en 2010 heeft YouTube contracten met PRS for Music (UK), Buma Stemra (NL), SGAE (ES), SIAE (IT), IMRO / MCPSI (IRL), OSA (CZ), SAMRO (ZA) , SACEM (FR) en nu SACD, Scam en ADAGP (FR) aangekondigd. Deze contracten staan symbool voor het groeiende bewustzijn van een van de belangrijkste Amerikaanse multinationals tegenover de principes van het auteursrecht.

Er is meer goed nieuws: "We zijn vastbesloten de Franse artistieke creatie te ondersteunen. De partnerschappen die we in de afgelopen maanden hebben opgezet met de kunstenaars, auteurs en uitgevers illustreren deze positie", zegt Carlo d’Asaro Biondo, ondervoorzitter van Google in Zuid- en Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

We herinneren eraan dat Scam in 2006 één van de eerste auteursvennootschappen ter wereld was die een proefcontract van twee jaar met Google sloot, dat betrekking had op bepaalde vormen van gebruik in België van niet-audiovisuele werken uit haar repertoire. En er op die manier in slaagde haar auteurs rechten uit te betalen.

Linken