Interne controle

De Belgische Comités van SACD en Scam krijgen op elke vergadering een gedetailleerd overzicht van de uitgevoerde inningen en uitbetalingen, de lopende dossiers. Om de drie maanden worden het budget en de uitgaven bekeken.

De Belgische bedrijfsrevisor verifieert jaarlijks de staat van de inningen en de verdelingen, evenals de aanwending van de middelen van de culturele actie. De Algemene Vergaderingen van de leden die in België wonen spreken zich jaarlijks uit over de gedetailleerde rapporten van de Belgische Comités.

De budgetten van SACD en Scam worden opgevolgd en gecontroleerd door de controlecommissies die elk jaar door de Algemene Vergaderingen van SACD en Scam in Frankrijk worden verkozen.

Tot slot controleren de Franse reviseurs het geheel van de rekeningen, met inbegrip van de cijfers van de Belgische activiteiten.

Externe controle

In de loop van het vorige decennium werden meerdere wetsvoorstellen neergelegd met het oog op een betere omkadering van de beheersvennootschappen – geen enkele werd goedgekeurd. Op 1 februari 2008 heeft een werkgroep van de Raad voor de Intellectuele Eigendom zich eindelijk gebogen over het ontwerp van 11 mei 2006. Het wetsontwerp heeft daarna een aantal opmerkelijke verbeteringen ondergaan en kon voor de finale stemming in het Parlement worden afgerond tijdens een onderhandeling tussen het kabinet van minister Van Quickenborne en de vertegenwoordigers van de beheersvennootschappen. De nieuwe wet is in werking getreden op 1 april 2010.

Deze nieuwe reglementering zal onvermijdelijk een aantal veranderingen met zich meebrengen in de manier van werken van beheersvennootschappen. Helaas kunnen we niet spreken van een vereenvoudiging van procedures: de druk die nu op de administratie en boekhouding wordt gelegd is gevoelig gestegen. Wat Scam betreft – en bij uitbreiding de andere vennootschappen binnen het Huis van de Auteurs – zal de aanpassing vlot verlopen aangezien de meeste wettelijke vereisten reeds sinds jaren werden toegepast.

De afgevaardigde van de Belgische minister (Dienst Controle van de beheersvennootschappen van de minister van Economie) ontvangt jaarlijks alle gegevens over de activiteiten van de vennootschap, ook het gezamenlijke cijfers. Op basis van deze gegevns moet hij een jaarlijks rapport publiceren.

De Belgische fiscus en het BTW-bestuur onderzoeken de Belgische gegevens die voor hen van belang zijn.

De Franse commissie voor de controle op beheersvennootschappen onderzoekt nauwkeurig de werking vande beheersvennootschappen en vraagt jaarlijks de gegevens op, net zoals het Rekenhof (Frankrijk). Zij publiceert vervolgens een rapport.

De kost van de controle op de beheersvennootschappen in België komt overeen met één voltijdse administratieve werkkracht per jaar. Een speciale heffing van 0,2% van de inningen moet de controle van de beheersvennootschappen doen functioneren.

Linken