Beginpagina / Home_nl / Wie zijn we / SACD / Controlemechanismen

Interne controle

De Belgische Comités van SACD en Scam krijgen op elke vergadering een gedetailleerd overzicht van de uitgevoerde inningen en uitbetalingen, de lopende dossiers. Om de drie maanden worden het budget en de uitgaven bekeken.

De Belgische bedrijfsrevisor verifieert jaarlijks niet alleen de inningen en verdelingen, maar ook de besteding van de culturele actie. De Algemene Vergaderingen van de leden die in belgië wonen spreken zich elk jaar uit over de gedetaillerde verslagen van de Belgische Comités en de gedelegeerd bestuurder.

De budgetten van SACD en Scam worden opgevolgd en gecontroleerd door de commissies voor de controle van het budget die door de jaarlijkse Algemene Vergaderingen van SACD en Scam in Frankrijk zijn verkozen.

Ten slotte wordt het geheel van de rekeningen bevestigd door de Franse revisoren - ook de cijfers van de Belgische activiteiten.

Externe controle

In de loop van het vorige decennium werden meerdere wetsvoorstellen neergelegd met het oog op een betere omkadering van de beheersvennootschappen – geen enkele werd goedgekeurd. Op 1 februari 2008 heeft een werkgroep van de Raad voor de Intellectuele Eigendom zich eindelijk gebogen over het ontwerp van 11 mei 2006. Het wetsontwerp heeft daarna een aantal opmerkelijke verbeteringen ondergaan en kon voor de finale stemming in het Parlement worden afgerond tijdens een onderhandeling tussen het kabinet van minister Van Quickenborne en de vertegenwoordigers van de beheersvennootschappen. De nieuwe wet is in werking getreden op 1 april 2010.

Deze nieuwe reglementering zal onvermijdelijk een aantal veranderingen met zich meebrengen in de manier van werken van beheersvennootschappen. Helaas kunnen we niet spreken van een vereenvoudiging van procedures: de druk die nu op de administratie en boekhouding wordt gelegd is gevoelig gestegen. Wat Scam betreft – en bij uitbreiding de andere vennootschappen binnen het Huis van de Auteurs – zal de aanpassing vlot verlopen aangezien de meeste wettelijke vereisten reeds sinds jaren werden toegepast.

De afgevaardigde van de Belgische minister (controledienst van de beheersvennootschappen van het Ministerie van Economie) ontvnagt jaarlijks alle informatie over de activiteiten van de vennootschap, met inbegrip van het geheel van de rekeningen. Op basis van deze gegevens publiceert de afgevaardige een jaarlijks rapport.

De Belgische fiscus en de administratie van de BTW omderzoeken die aspecten die hen aanbelangen.

De Franse commissie voor de controle op beheersvennootschappen onderzoekt grondig de werking van de beheersvennootschappen en vraagt jaarlijks informatie op - net zoals het Franse Rekenhof. Ze publiceert een jaarlijks rapport.

De kost van deze controle in België komt overeen met de interne administratieve activiteit van één voltijdse werknemer per jaar. Een speciale heffing van 0,2% op de inningen wordt in rekening gebracht om deze controle in werking te stellen.

Linken